ਭਰ ਟੋਕਰੀ ਪਾਥੀਆ ਦੀ ਤੇ…ਬਾਲਣ…ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਯਾਰ ਮਲੰਗ ਜਏ ਤੋ ਇੱਕ…ਤੂਤ…ਹੈ ਬਸ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀ ਕੇ ਤੇਰਾ…ਤੂਤ…ਏ ਬਲਦਾ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕ


Loading
0 0