ਇਕ student ਨੂੰ ਆਪਣੀ Life ਵਿਚ ਉਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ proud feel ਹੁੰਦਾ ‘; ਜਦੋ ੳੁਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ‘; ਤੇ ਪਿੱਛੋ ਆ ਕੇ teacher ਕਹੇ . . . . .<


Loading
0 0