ਦੇਸੀ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ…. ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਅੱਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਆਦਤ ਨਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ Flirt ਕਰਨ ਦੀ… ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਧ ਖੁੱਲੇ ਆ…… ਸ਼ੋਂਕ ਨਈ ਕੁੜੀਆ


Loading
0 0