ਬਾਪੂ == ਪੁਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਆ ……. ਪੁਤ == ਬਾਪੂ ਰੋਟੀ ਤਾ ਹੈਨੀ ….. ਬਾਪੂ == ਫਿਰ ਡਾਗ ਹੀ ਲੈ ਆ ਖਾਲੀ ਤਾ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣੇ …… ?????????


Loading
0 0