ਪ੍ਸ਼ਨ:-ਤਾਰੇ ਕਦੋ ਟੁਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਉਤਰ–ਜਦੋ ਸੋਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ,ਵਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰ, ਤੋਰਦੀ ਏ ਸਾਰੇ, ਉਦੋ ਟੁਟਦੇ ਨ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਨਛਤਰ


Loading
0 0