ਡਾਕਟਰ ‘; ਪਾਗਲ ਨੂੰ ‘; ‘; ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿੱਦਾ ਹੋਇਆ ‘; ‘; ਪਾਗਲ ‘; ਮੈ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ‘; ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ.. ‘; ਮੇਰਾ


Loading
0 0