ਮੰਤਰੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰਨ’ ਗਿਆ ‘ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਗਲ ਮੰਤਰੀ’ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਕ ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦਿਓ’ ਮੰਤਰੀ ‘ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਤਾ ਗੱਲਾ ਬਹੁ


Loading
0 0