ਘਰ ਵਿਚ ਮਰਜੀ,,, # ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਰਜੀ,,, ਪੇਪਰਾ ‘ਚ # ਪਰਚੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ…. . . … ਚੋਰੀ ਵੇਲੇ ਬੰਬੂ,,, ਮੀਹ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ,, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ # ਲੰਬੂ ਬੜਾ ਮਨ


Loading
0 0