ਮੇਰੀਏ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀਏ ! ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਏਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦੈ ਯੂ ਐਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੋਰਾ-ਬੋਰਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ


Loading
0 0