ਪੁੱਤਰ :- ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ . ਬਾਪੂ :- ਓਹ ਉੱਪਰ ਵੇਖਓ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ :- ਸੂਰਜ . . ਬਾਪੂ :- kanjraa ਹੋਰ ਕ


Loading
0 0