ਬੁਲਾਂ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਏ ਨਾ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਲ


Loading
0 0