ਹੁਣ ਇਕ ਦੋਸਤ ਐਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ,,, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਕਾ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ,,, ਬਣੇ ਉਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾ ਦਾ,,, ਜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਭੁਖਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਵੀ ਨਾ


Loading
0 0