ਨਸੇ ਕਰਦੇ ਨਸੇੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ , ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲੋਕੋ , ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੰਗਦਾ ਖੁਸੀਆ ਨਿੱਤ ਰੱਬ ਕੋਲੋ , ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਰ


Loading
0 0