ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੈਂ JAM ਉਠਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ Bread ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਵੇ ਆਖਿਰ ਸੇਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧ


Loading
0 0