ਨੀ ਤੂੰ ਤਾ ਕੱਲੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਮੈ ਤਾ ਗੁਆਢੀਆ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤ Johar


Loading
0 0