ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ…. . . . . . . . . . . ਪਾਣੀ ਚ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੰਦੀਅਾ ਸਨ…


Loading
0 0