ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪਾੱਵਰ office ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ , , , ਜਾਪਾਨ ਚ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤਾ… ਫਿਊਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ , , , , , , ਜੇ punjab ਚ ਲਾਈਟ ਚਲ


Loading
0 0