ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ : ਵੇ ਤੇਨੂੰ ਸਮਜ ਨਈ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੇਨੂੰ ਡਰ ਨਈ ਲਗਦਾ ਮੇਰ


Loading
0 0