ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਤ ਸੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾ ਲੱਫਜਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗ


Loading
0 0