ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘;ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ‘; ? . . ਡਾਕਟਰ ‘; ਆਹੋ ‘; . . . ਝੰਡਾ :- ਫਿਰ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉ


Loading
0 0