ਮਾਸਟਰ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉ ਲੇਟ ਆਇਆ… . . . ਸਿਮਰ ਜੀ ਮੈ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕਨੈਡਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ… . . . . ਮਾਸਟਰ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉ ਲੇਟ ਆਇਆ… ਸ


Loading
0 0