ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ਼ਾਬੀ ‘ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ Facebook ਵਰਤਦੇ ਹੋ?? . . . . . . . . . . . ਕੁੜੀ – ਨਾਂ ਉਏ ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹ


Loading
0 0