ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਨੀਦ ਆਉਦੀ ਹੈ ਨੀਦ ਚ ਸੁਪਨਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਪਿਉ ਆਉਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਲੀ ਨੀਦ ਆਉਦੀ ਏ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉ


Loading
0 0