ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ‘; . . . ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛੀਆ , ?? . . . ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆ ‘; ਮ


Loading
0 0