ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਵੇਂ ਕਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੌਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ… . ਨੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਂ ….?? . . . . . . ਮੰਗ ਤੇ


Loading
0 0