ਤੁਸੀਂ ਕਿਓ ਸੋਚਦੇ ਓ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ’ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ” ”’ ”” ””’ ਪੰਜ ਛੇ ਪੈਗ ਲਾਵੋ ‘ ਫਿਰ ਤਾ ਸਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ’ ਨਹ


Loading
0 0