ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਠਕ-ਠਕ ਹੋਈ ਸੰਤਾ-ਕੌਣ ਆ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਆ… ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਤਾ- ਕਿੰਨੇ ਕੁ Bande ਹੋ ਪੁਲਿਸ -3 ਸੰਤਾ -ਤਾਂ ਸਾਲਿ


Loading
0 0