ਪੇਪਰ ਚ 15 ਨੰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈਆ ” . . . ਪ੍ਰ: ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?? . . ਵਿਦੀਆਰਥੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ” . . ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਪਾਉਡਰ ਤੇ


Loading
0 0