ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸਦਾ ਬਰਗਰ ਨਾਲ ਪੀਜੇ ਨਾਲ ਕੋਫੀ ਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਨਾਲ… WHATSAPP… ਅੱਠ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਸੱਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੇ ਜੀਰੋ ਜੀਰ


Loading
0 0