ਨਵਾ ਨਵਾ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਭਰਾਵਾ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ . . , ਓ ਕਿੱਦਾ ? ?? . . . . . . . . . . . . . . . ਇਕ ਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਓ ਸਦਮੇ ਨਾਲ


Loading
0 0