ਲੋਕ.ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਤੇ BJP ਆ ਗਈ. ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊ !…. ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ! . . . . ਗੰਗਾਧਰ ਹੀ ਸਕਤੀਮਾਨ ਸੀ….


Loading
0 0