ੇਲੇ ਮੁੜ ਆਵਣ ਟਿੰਕੂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਸੱਸ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ


Loading
0 0