ਕੱਲ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋ ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲੀ ਦੁਰ ਫਿਟੇ


Loading
0 0