ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ…ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ…ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ


Loading
0 0