ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪੲੀ ਬਾਕੀ . . . . . . ਚਿੱਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਵੋ.


Loading
0 0