ਦੋ. ਭੂਤ ਪਹਿਲਾ ਭੂਤ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾ ਮੱਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭੂਤ ਫਰਿਜ ਵਿਚ ਠੰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾ ਮੱਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭੂਤ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਿ


Loading
0 0