ਕਹਿੰਦੀ STATUS ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋ ਲਿਖਵਾਈ ਦੇ ਨੇ… Ashan ………………ਝੱਲਾ ਜਾ ……………..


Loading
0 0