#ਅਧਿਆਪਕ .. ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ #ਤੇਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਤੇ ਪਾਓ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਲ਼ਾ ਦਿੰਦ


Loading
0 0