ਇਕ ਸਾਲੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਦੂਜਾ ਆ ਸਾਲਾ ਕੁਲਫੀ Vala ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ


Loading
0 0