ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾ ਪੰਖਡੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੰ# ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨੀ ਕੁੱਝ ਸਾਧਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆ ਚਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਪਖ


Loading
0 0