ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤਸੱਲੀ ਵੇ… ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਂ ਰਾਤ ਬੜੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀ ਝੱਲੀ ਵੇ… ਤੇਰੇ ਬ


Loading
0 0