ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ : ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰੱਕ ਫੱੜ ਲਿਆ S S P : ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਇਕ ਟ੍ਰੱਕ ਸੋਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰੱਕ ਨਮਕੀਨ ਭੁਜਿਏ ਦਾ ਫੜੋ___


Loading
0 0