ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਨਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਹ . . ਉਧਰੋ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੌਹ?????


Loading
0 0