ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਰਮ ਸੁਬਾਅ ਦੀ ਗਰਮ ਤਾ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ:) ………ਮਾਨ


Loading
0 0