ਕਰਦੀ ਏ ਹਵਾ ਸੁਣਿਆ Status ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਦੀ ਆ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ilets ਵਾਲੀ Madam Try Yarrraa ਉੱਤੇ ਲਾਉਦੀ ਆ #DeEp


Loading
0 0