ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਵੀ ਬੜੀ ਭੁਲੱ ਕੜ ਏ ਯਾਰ . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਈ ਭੁੱ


Loading
0 0