ਛੜੇ ਰਹਾਗੇ #ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਘਰਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਂਜਰਾਂ . . ਨਾ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗੇ ਧੇਲਾ, ਤਾਂਹੀਓ #ਜੱਟ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ 😉 :v #ManVir


Loading
0 0