ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ਆਵਦੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਲਈ


Loading
0 0