ਪਿਛਲੇ # ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਤਾਹੀਂਓ ਤਾ ਮੈਨੁੰ # ਟੱਕਰੀ ਏ,, ਲੱਖਾਂ # ਚਿਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ # ਵੱਖਰੀ ਏ..


Loading
0 0