ਲੱਗੇ ਰਹਨੇ ਆਂ facebook ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ chatting ਆ Maਨੀ Braੜ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀ ਹੋਈ ਸਾਲੀ Mobilean ਦੀ ਵੀ Setting ਅਾ


Loading
0 0